Szukaj

Regulamin

REGULAMIN

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego

pod nazwą JMKI - Jeremi Krzyżaniak znajdującego się pod adresem

internetowym www.oddity.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin

określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres

odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i

prowadzącego Sklep.

Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią

Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim

wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego www.oddity.pl jest firma JMKI - Jeremi

Krzyżaniak z siedzibą w Łodzi, 93-490, ul. Przestrzenna 53a, NIP

7292728484 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)

dotyczą wszystkich zawieranych z JMKI - Jeremi Krzyżaniak umów

sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.oddity.pl (zwany

dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka

porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania

umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej

obecności stron umowy.

      2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i

niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz

określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady

dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie

sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów

sprzedaży.

     3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i

składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego

akceptacja.

     4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego

rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i

akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

   

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci

Internet.

     2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we

wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na

stronie www.oddity.pl.

     3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z

dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do

koszyka.

     4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena

podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta

zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku

wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

     5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów

przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i

modyfikacji produktów w zamówieniu.

     6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do

podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów

niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.

     7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają

określone w trakcie składania zamówienia.

     8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż

zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie

z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do

złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią

Regulaminu oraz jego akceptacja.

     9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy,

płatność kartą debetową/kredytową lub DotPay 

9.a Również podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego

przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

   11. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne

muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 5 dni od dnia

potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje

anulowane. 

   12. Zamówienia realizowane zostają do 5 dni roboczych od zaksięgowania

na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub od

potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności kartą debetową/kredytową

lub DotPay.

Dodane formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

   13. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Faktura VAT

wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych

potrzebnych do wystawienia faktury.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

     

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w

zamówieniu sposób.

     2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego

maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym

terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od

tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo

do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o

odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez

klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

     3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje

decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu

oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

     4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację

złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego

realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić

klienta.

     5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio

zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w

terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej,

informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w

przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia,

wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za

realizowane w części zamówienia, a pozostała nadwyżka zostanie

automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep

wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia. 

V. MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU 

     

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny

poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty

odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej

bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na

adres reklamacja@oddity.pl

     2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek

niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego

towaru następuje na adres: 

JMKI - Jeremi Krzyżaniak, ul. Ujście 14, 93-490 Łódź.

     3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

można pobrać tutaj.  FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY

    4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest

za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań.

Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej

kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek

klienta.

     5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez

niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza

opcja przesyłki oferowana przez Sklep.

     6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty

przesyłki.

     7. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może

być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do

niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.

     8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. REKLAMACJE

   

  1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

     2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność

Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu

cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową

poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu,

przesyłką poleconą na adres: ul. Ujście 14, 93-490 Łódź.

     3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej

reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji

złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w

ciągu 14 dni.

     4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany

wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie

niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

     2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy

o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych

osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej

zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez

Sklep.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

     

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo

właściwy według obowiązujących przepisów.

     2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

     3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833)

o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są

przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są

wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej

działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i

reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych

w przepisach o ochronie danych osobowych.

     4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień

niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów

prawa,

b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać

interesy Klientów,

c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep

usług i towarów, 

d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

     5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili

zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że

zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej

zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy,

wskazany przy składaniu zamówienia.

     6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym

niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na

stronie www.oddity.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi

zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.

     7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej

Sklepu.

     8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia

sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego

postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów